Unitat formativa destinada a posar en pràctica dins el taller de gravat les tres grans families de la impressió tradicional. El curs s'articula en el següents blocs temàtics:

B1) GRAVAT EN RELLEU. Pes 50%
B2) GRAVAT AL BUIT. Pes 25%
B3) PLA I TAMÍS. Pes 25%